Grants

Projekt „Platforma B2B Outsourcingu Zarządzania Ryzykiem” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-04-032/13-00

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt „Platforma B2B do automatyzacji wymiany i przetwarzania danych finansowych "Turbine Data Management" ”
został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-04-038/14-00

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Turbine Analytics S.A. jest w okresie trwałości projektu „Platforma B2B do automatyzacji wymiany i przetwarzania danych finansowych "Turbine Data Management" ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

This site requires cookies for proper work. By continuing to use this site you are agreeing to our cookies policy. Go to cookies policyOK